O NAS

ZARZĄD PIELGRZYMKOWY
  1.  Przewodnik organizacyjny - Dąbrowski Jacek 
  2.  Z-ca przewodnika organizacyjnego - Gach Bogumiła 
  3. Członek - Dąbrowski Mateusz
  4. Członek - Matusewicz Amelia
  5. Członek - Nowak Krzysztof
  6. Członek - Oleksy Janusz
  7. Członek - Pawlak Anna
  8. Członek - Pawlak Dominika
  9. Członek - Skałka Dominik
  10. Członek - Szymoniak Kazimierz 


PIESZA PIELGRZYMKA TRZEMEŚNIAŃSKA

Piesza Pielgrzymka z Trzemeśni na Jasną Górę jest jedną z nielicznych w Polsce, której organizatorem od samego początku są 
w naszej Parafii Trzemeśnia osoby świeckie. Tworzą one Zarząd Pielgrzymkowy, na czele którego stoi Przewodnik Organizacyjny - osoba świecka. Upoważniona przez Ks. Proboszcza naszej parafii do organizacji Pieszej Pielgrzymki z Trzemeśni na Jasną Górę, załatwia wszystkie sprawy organizacyjne : trasę przejścia, postoje, noclegi itp. … 
W pielgrzymkę zaangażowane są także osoby Duchowne; Księża, Ojcowie, Bracia zakonni, Siostry zakonne, którzy służą swoją 
pomocą Głównemu Przewodnikowi Duchowemu Pielgrzymki. Zajmują się przede wszystkim sprawami duchowymi, świadcząc Sakramenty Święte, sprawując Eucharystię, głosząc konferencje, pomagając Pielgrzymom przeżyć jak najlepiej w sposób duchowy 
 dany dzień . Służą dobrą radą w organizacji Pielgrzymki i pomagają w utrzymaniu dyscypliny podczas jej trwania. 
Przewodnik Organizacyjny wraz z Zarządem powołuje do pomocy – Obsługę Pielgrzymki. Być w Obsłudze Pieszej Pielgrzymki z Trzemeśni na Jasną Górę to wielki zaszczyt i wyróżnienie. Może tam znaleźć się każdy, kto ukończył 18 lat, był przynajmniej raz na pielgrzymce i chce służyć w przydzielonej służbie, pomagając innym pielgrzymom. Najważniejsze, aby Bracia i Siostry należące do obsługi Pielgrzymki, mieli na co dzień uśmiech na twarzy, byli życzliwi dla siebie i dla Pielgrzymów ,nawzajem się uzupełniając. 
 Służba liturgiczna i animatorzy muzyczni nie muszą mieć ukończonych 18 lat, ale śpiewaniem i służbą powinni nieść radość innym. 
 Obsługa Pielgrzymki dzieli się na poszczególne służby ; Baza Pielgrzymki, Służba Porządkowa, Służba Porządkowa Ruchu 
Drogowego, Służba Medyczna, Służba Kwatermistrzowska, Służba Liturgiczna, Służba Techniczna, Zaopatrzenie, Pilot Pielgrzymki, Służba Liturgiczno- Techniczna, Transport Zaopatrzenia, Transport Bagaży, Przewóz Pielgrzymów- BUS . W każdej służbie obsługi Pielgrzymki jest osoba odpowiedzialna, tak zwany Starszy Służby, lub Główny Porządkowy danej służby.

UWAGA - Już dziś zapraszamy chętnych do obsługi Pielgrzymki, 
prosimy o kontakt tel.  726-094-420 
CZYM JEST PIELGRZYMKA?
Pielgrzymka jest rekolekcjami w drodze, czasem refleksji, modlitwy i radości, w których
doświadcza się obecności Boga w Trójcy Świętej i Maryi Matki – dzięki wspólnocie ludzi.
Może być formą uwielbienia, dziękczynienia, błagania, pokuty, a wszystko w kontekście
własnego życia i osobistej relacji do Boga, ludzi, samego siebie. Każdy pielgrzym
codziennie uczestniczy m.in. we Mszy Świętej, modlitwach porannych i wieczornych,
rozważaniach, konferencjach, wspólnym śpiewie i zabawach.
Podczas pielgrzymki wzajemnie się wspomagamy oraz zwracamy się do siebie:
„siostro” / „bracie”!

W PIELGRZYMCE MOŻE UCZESTNICZYĆ KAŻDY, KTO…
…akceptuje ściśle religijny charakter pielgrzymki, pragnie pogłębić swoją formację
chrześcijańską lub szczerym sercem poszukuje Boga, jest fizycznie przygotowany
do codziennego marszu ok. 30 km, będzie przestrzegał zaleceń służb pielgrzymkowych.

ORGANIZACJA PIELGRZYMKI
Organizacją pielgrzymki kieruje zarząd pielgrzymkowy, na czele którego stoi przewodnik
organizacyjny. Idziemy prawą stroną drogi nie przekraczając osi jezdni, bezwzględnie
słuchamy służb pielgrzymkowych.

NOCLEGI
Noclegi są przewidywane w szkołach i budynkach OSP oraz na kwaterach, które po
przyjściu na nocleg rozdziela kwatermistrz. Na miejsce noclegu nie należy przychodzić
przed przyjściem grupy lub zajmować miejsc noclegowych na własną rękę.
Należy być przygotowanym na liczne niewygody i braki! Zabrania się wspólnego
nocowania „sióstr” i „braci” (wyjątek stanowią małżeństwa i małe dzieci). Na każdym
noclegu dbamy o pozostawienie po sobie porządku !


WYŻYWIENIE
Organizatorzy na trasie zapewniają możliwość zakupu chleba, napojów i innych artykułów
Spożywczych na każdym postoju (z wyjątkiem pierwszego dnia) . Dochód ze sprzedaży tych produktów jest przeznaczony na cele pielgrzymkowe. Podczas postojów otrzymamy gratis ciepłą herbatę. Na każdym noclegu będzie jedzenie na gorąco (z wyjątkiem pierwszego i ostatniego dnia).


TRANSPORT BAGAŻU
Do dyspozycji pielgrzymki jest przeznaczony samochód, który przewozi bagaże na
miejsca noclegowe. Każdy bagaż musi być oznaczony według wskazówek organizatorów.
Do nadania i odebrania bagażu upoważnia legitymacja pielgrzyma.

OPIEKA LEKARSKA
Z pielgrzymką idzie Służba Medyczna, która udziela koniecznej pomocy medycznej.
Za pielgrzymką jedzie samochód sanitarny – bus. Na postojach i noclegach jest czynny punkt
sanitarny. Należy zabrać ze sobą podstawowe lekarstwa i opatrunki. Służbie medycznej
należy przekazać informacje o swoich chorobach i zażywanych lekach.


OSOBISTE WYPOSAŻENIE PIELGRZYMA
DLA DUCHA: różaniec, śpiewnik pielgrzymkowy wraz z przewodnikiem duchowym dostaje każdy pielgrzym, modlitewnik, itp.
DLA CIAŁA: wygodne i skromne ubranie, bawełniane skarpety, przechodzone obuwie, ciepły
sweter, nakrycie głowy obowiązuje wszystkich, pelerynę lub płaszcz przeciwdeszczowy, chlebak lub plecak mały
na codzienny zapas żywności, karimata, śpiwór lub koc gruby, kubek, sztućce, itp.

UWAGA!
Na pielgrzymce obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych
używek; złamanie tego zakazu spowoduje natychmiastowe usunięcie ze wspólnoty, powrót
do domu na koszt własny i powiadomienie ks. Proboszcza danej parafii o tym incydencie.REGULAMIN PIELGRZYMKI
1. Piesza Pielgrzymka Trzemeśni na Jasną Górę jest organizowana przez osoby świeckie.

2. Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, który w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym. Zatem powinna odznaczać się duchem modlitwy i ofiary oraz porządkiem zewnętrznym.

3. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, winni kierować się motywami religijnymi i dbać - pod sankcją usunięcia - aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

4. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:
- we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu,
- akceptuje niniejszy regulamin,
- będzie stosował się do zarządzeń organizatora i służb porządkowych pielgrzymki.

5. Osoby nieletnie: do lat 15 - mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie,
w wieku 16-18 lat - na podstawie, złożonego wcześniej przy zapisie, pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.
6. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii. Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne), włączając się w różne służby.
7. Pielgrzymki jeżeli zachodzi konieczność podzielona jest na grupy.
8. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami. Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.

9. Pielgrzymi powinni nosić ze sobą legitymację pielgrzyma, chustę na ramionach. Zwracamy się do siebie "bracie" i "siostro" - ponieważ wszyscy mamy jednego Ojca, który jest w niebie.

10. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:
- odpowiedni strój (nie zdejmujemy koszul, nie nosimy szortów),
- zakaz palenia tytoniu,
- zakaz picia napojów alkoholowych i używania narkotyków pod groźbą usunięcia z pielgrzymki przez policję.

11. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania:
- przepisów kodeksu drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych,
- zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody)
- wskazań służby porządkowej pielgrzymki.

12. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych.

13. Organizatorzy nie zapewniają noclegów w domach! Noclegi są w szkołach, budynkach OSP.
Niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne. W duchu pokuty należy nastawić się na liczne niewygody. Zabiegi higieniczne (mycie, ubikacja) dozwolone są w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00.

14. Wyprzedzanie pielgrzymki i wcześniejsze docieranie na noclegi jest zabronione. W razie konieczności należy postarać się o przepustkę u lekarza pielgrzymkowego lub przewodnika organizacyjnego pielgrzymki.

15. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy przewodnika organizacyjnego lub głównego porządkowego pielgrzymki nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.

16. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą konsekwencje:
- upomnienie z wpisem do akt pielgrzymkowych.
- natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników oraz Księdza Proboszcza.

17. Ze względu na bezpieczeństwo pielgrzymów w pielgrzymce będą mogły towarzyszyć tylko samochody służbowe. Samochody prywatne nie mogą towarzyszyć pielgrzymom. Wyjątek stanowią samochody zgłoszone, oznakowane i pozostające w dyspozycji organizatora pielgrzymki. Kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wskazań przewodnika organizacyjnego Pielgrzymki.